Organische meststof


In samenwerking met LMC Gennep BV

Mestverwerking Fryslân BV is een erkende mestverwerker. Onder erkenningsnummer NL 35931 verwerkt het bedrijf mest conform de EG 1069/2009 verordening.

Onder de codes Ara – voor de landbouwer met productanalyse wordt de mest ook direct van de boer rechtstreeks geëxporteerd naar klanten in Europa

Mestverwerking Fryslân BV mengt pluimveemest met dikke fractie varkens-/rundveemest afkomstig van een groot aantal bedrijven. Door het mengen van verschillende soorten organische mest van verschillende herkomst ontstaat een product met een stabiele samenstelling en een grote bio diversiteit.

Voor de bodem heeft de organische meststof van Mestverwerking Fryslân BV de volgende specifieke voordelen

  • Naast levering van stikstof, fosfaat, kalium, zwavel en calcium levert de meststof verschillende essentiële sporenelementen.
  • De aanzienlijke hoeveelheid organische stof leidt tot
    • Verbetering van de bodemvruchtbaarheid
    • Minder gevoeligheid voor droogte als gevolg van verhoogde waterbinding
    • Verbetering van de luchthuishouding als gevolg van een actiever bodemleven
    • Verbetering van de structuur van de bodem door de aanwezigheid kalk.

Analyse organische meststof voor akkerbouw Mestverwerking Fryslân BV – BLGG         < KLIK HIER >

Analyse organische meststof voor akkerbouw Mestverwerking Fryslân BV – LUFA          < KLIK HIER >

Voor meer informatie                                                                                                                       <KLIK HIER >